快好知 kuaihz订阅看过栏目大字版

 

 

尚书·商书·说命中第十三拼音版读音及译文

尚书·商书·说命中注音版读音

《 尚shàng书shū · 商shāng书shū · 说shuō命mìng中zhòng 》

惟wéi说shuō命mìng总zǒng百bǎi官guān , 乃nǎi进jìn于yú王wáng曰yuē :“ 呜wū呼hū ! 明míng王wáng奉fèng若ruò天tiān道dào , 建jiàn邦bāng设shè都dū , 树shù后hòu王wáng君jūn公gōng , 承chéng以yǐ大dài夫fū师shī长zhǎng , 不bù惟wéi逸yì豫yù , 惟wéi以yǐ乱luàn民mín 。 惟wéi天tiān聪cōng明míng , 惟wéi圣shèng时shí宪xiàn , 惟wéi臣chén钦qīn若ruò , 惟wéi民mín从cóng乂yì 。 惟wéi口kǒu起qǐ羞xiū , 惟wéi甲jiǎ胄zhòu起qǐ戎róng , 惟wéi衣yī裳shang在zài笥sì , 惟wéi干gān戈gē省shěng厥jué躬gōng 。 王wáng惟wéi戒jiè兹zī , 允yǔn兹zī克kè明míng , 乃nǎi罔wǎng不bù休xiū 。 惟wéi治zhì乱luàn在zài庶shù官guān 。 官guān不bù及jí私sī昵nì , 惟wéi其qí能néng ; 爵jué罔wǎng及jí恶è德dé , 惟wéi其qí贤xián 。 虑lǜ善shàn以yǐ动dòng , 动dòng惟wéi厥jué时shí 。 有yǒu其qí善shàn , 丧sàng厥jué善shàn ; 矜jīn其qí能néng , 丧sàng厥jué功gōng 。 惟wéi事shì事shì , 乃nǎi其qí有yǒu备bèi , 有yǒu备bèi无wú患huàn 。 无wú启qǐ宠chǒng纳nà侮wǔ , 无wú耻chǐ过guò作zuò非fēi 。 惟wéi厥jué攸yōu居jū , 政zhèng事shì惟wéi醇chún 。 黩dú予yǔ祭jì祀sì , 时shí谓wèi弗fú钦qīn 。 礼lǐ烦fán则zé乱luàn , 事shì神shén则zé难nán 。”

王wáng曰yuē :“ 旨zhǐ哉zāi ! 说shuō 。 乃nǎi言yán惟wéi服fú 。 乃nǎi不bù良liáng于yú言yán , 予yǔ罔wǎng闻wén于yú行xíng 。” 说shuō拜bài稽qǐ首shǒu曰yuē :“ 非fēi知zhī之zhī艰jiān , 行xíng之zhī惟wéi艰jiān 。 王wáng忱chén不bù艰jiān , 允yǔn协xié于yú先xiān王wáng成chéng德dé , 惟wéi说shuō不bù言yán有yǒu厥jué咎jiù 。”

尚书·商书·说命中第十三拼音版

《 shàng shū · shāng shū · shuō mìng zhòng 》

尚书·商书·说命中》

wéi shuō mìng zǒng bǎi guān , nǎi jìn yú wáng yuē :“ wū hū ! míng wáng fèng ruò tiān dào , jiàn bāng shè dū , shù hòu wáng jūn gōng , chéng yǐ dài fū shī zhǎng , bù wéi yì yù , wéi yǐ luàn mín 。 wéi tiān cōng míng , wéi shèng shí xiàn , wéi chén qīn ruò , wéi mín cóng yì 。 wéi kǒu qǐ xiū , wéi jiǎ zhòu qǐ róng , wéi yī shang zài sì , wéi gān gē shěng jué gōng 。 wáng wéi jiè zī , yǔn zī kè míng , nǎi wǎng bù xiū 。 wéi zhì luàn zài shù guān 。 guān bù jí sī nì , wéi qí néng ; jué wǎng jí è dé , wéi qí xián 。 lǜ shàn yǐ dòng , dòng wéi jué shí 。 yǒu qí shàn , sàng jué shàn ; jīn qí néng , sàng jué gōng 。 wéi shì shì , nǎi qí yǒu bèi , yǒu bèi wú huàn 。 wú qǐ chǒng nà wǔ , wú chǐ guò zuò fēi 。 wéi jué yōu jū , zhèng shì wéi chún 。 dú yǔ jì sì , shí wèi fú qīn 。 lǐ fán zé luàn , shì shén zé nán 。”

惟说命总百官,乃进于王曰:“呜呼!明王奉若天道,建邦设都,树后王君公,承以大夫师长,不惟逸豫,惟以乱民。惟天聪明,惟圣时宪,惟臣钦若,惟民从乂。惟口起羞,惟甲胄起戎,惟衣裳在笥,惟干戈省厥躬。王惟戒兹,允兹克明,乃罔不休。惟治乱在庶官。官不及私昵,惟其能;爵罔及恶德,惟其贤。虑善以动,动惟厥时。有其善,丧厥善;矜其能,丧厥功。惟事事,乃其有备,有备无患。无启宠纳侮,无耻过作非。惟厥攸居,政事惟醇。黩予祭祀,时谓弗钦。礼烦则乱,事神则难。”

wáng yuē :“ zhǐ zāi ! shuō 。 nǎi yán wéi fú 。 nǎi bù liáng yú yán , yǔ wǎng wén yú xíng 。” shuō bài qǐ shǒu yuē :“ fēi zhī zhī jiān , xíng zhī wéi jiān 。 wáng chén bù jiān , yǔn xié yú xiān wáng chéng dé , wéi shuō bù yán yǒu jué jiù 。”

王曰:“旨哉!说。乃言惟服。乃不良于言,予罔闻于行。”说拜稽首曰:“非知之艰,行之惟艰。王忱不艰,允协于先王成德,惟说不言有厥咎。”

尚书·商书·说命中译文

傅说接受王命统领文武百官,向王进言说:“啊!古代明王顺从天道,建立邦国,设置都城,树立侯王君公,又以大夫众长辅佐他们,并不是为了让王安逸,而是为了治理天下百姓。上天聪明公正,圣明的君主善于效法它,臣下敬顺它,人民就顺从治理了。号令轻易发出会引起羞辱;甲胄轻用会引起战争;衣裳放在箱子里不用来奖励,会损害自己;干戈藏在府库里不用来讨伐,会伤害自身。王您一定要严肃谨慎地对待这些事情!如果您这样做了,政治就无不美好了。治和乱在于众官。官职不可授予亲近,当授予能者;爵位不可赐给坏人,当赐给贤人。考虑妥善而后行动,行动又当适合时机。夸自己美好,就会失掉美好,夸自己能干,就会失去成功。做事情,要有准备,有准备才没有后患。不要开宠幸的途径而受侮辱;不要以改过为耻而形成大非。这样思考所担任的事,政事就不会杂乱。轻慢对待祭祀,这叫不敬。礼神繁琐就会乱,这样,事奉鬼神就难了。”

王说:“好呀!傅说。你所说的这些都应当施行。你如果不善于进言,那我就没有办法听到并付诸行动了。”傅说跪拜叩头,说道:“懂这些道理并不困难,而是实行它很困难。王只要认可这些道理就不会困难,就真合于先王的盛德;我如果不说,那就是我的过失了。”

搜索建议:读音  读音词条  尚书  尚书词条  译文  译文词条  命中  命中词条  拼音  拼音词条