快好知 kuaihz订阅看过栏目

 

 

襄王不许请隧注音版拼音版

襄王不许请隧注音版

 襄xiāng王wáng不bù许xǔ请qǐng隧suì

 晋jìn文wén公gōng既jì定dìng襄xiāng王wáng于yú郏jiá , 王wáng劳láo之zhī以yǐ地dì , 辞cí , 请qǐng隧suì焉yān 。 王wáng弗fú许xǔ , 曰yuē :“ 昔xī我wǒ先xiān王wáng之zhī有yǒu天tiān下xià也yě , 规guī方fāng千qiān里lǐ , 以yǐ为wéi甸diàn服fú , 以yǐ供gōng上shàng帝dì山shān川chuān百bǎi神shén之zhī祀sì , 以yǐ备bèi百bǎi姓xìng兆zhào民mín之zhī用yòng , 以yǐ待dài不bù庭tíng 、 不bù虞yú之zhī患huàn 。 其qí馀yú , 以yǐ均jūn分fēn公gōng 、 侯hóu 、 伯bó 、 子zi 、 男nán , 使shǐ各gè有yǒu宁níng宇yǔ , 以yǐ顺shùn及jí天tiān地dì , 无wú逢féng其qí灾zāi害hài 。 先xiān王wáng岂qǐ有yǒu赖lài焉yān ? 内nèi官guān不bù过guò九jiǔ御yù , 外wài官guān不bù过guò九jiǔ品pǐn , 足zú以yǐ供gōng给jǐ神shén祇qí而ér已yǐ , 岂qǐ敢gǎn厌yàn纵zòng其qí耳ěr目mù心xīn腹fù , 以yǐ乱luàn百bǎi度dù ? 亦yì唯wéi是shì死sǐ生shēng之zhī服fú物wù采cǎi章zhāng , 以yǐ临lín长cháng百bǎi姓xìng而ér轻qīng重zhòng布bù之zhī , 王wáng何hé异yì之zhī有yǒu?”

“ 今jīn天tiān降jiàng祸huò灾zāi於yú周zhōu室shì , 余yú一yī人rén仅jǐn亦yì守shǒu府fǔ , 又yòu不bù佞nìng以yǐ勤qín叔shū父fù , 而ér班bān先xiān王wáng之zhī大dà物wù以yǐ赏shǎng私sī德dé , 其qí叔shū父fù实shí应yīng且qiě憎zēng , 以yǐ非fēi余yú一yī人rén , 余yú一yī人rén岂qǐ敢gǎn有yǒu爱ài也yě ? 先xiān民mín有yǒu言yán曰yuē :‘ 改gǎi玉yù改gǎi行háng 。’ 叔shū父fù若ruò能néng光guāng裕yù大dà德dé , 更gèng姓xìng改gǎi物wù , 以yǐ创chuàng制zhì天tiān下xià , 自zì显xiǎn庸yōng也yě , 而ér缩suō取qǔ备bèi物wù , 以yǐ镇zhèn抚fǔ百bǎi姓xìng , 余yú一yī人rén其qí流liú辟pì於yú裔yì土tǔ , 何hé辞cí之zhī有yǒu与yǔ ? 若ruò犹yóu是shì姬jī姓xìng也yě , 尚shàng将jiāng列liè为wéi公gōng侯hóu , 以yǐ复fù先xiān王wáng之zhī职zhí , 大dà物wù其qí未wèi可kě改gǎi也yě 。 叔shū父fù其qí茂mào昭zhāo明míng德dé , 物wù将jiāng自zì至zhì , 余yú何hé敢gǎn以yǐ私sī劳láo变biàn前qián之zhī大dà章zhāng , 以yǐ忝tiǎn天tiān下xià , 其qí若ruò先xiān王wáng与yǔ百bǎi姓xìng何hé ? 何hé政zhèng令lìng之zhī为wéi也yě ? 若ruò不bù然rán , 叔shū父fù有yǒu地dì而ér隧suì焉yān , 余yú安ān能néng知zhī之zhī ?”

 文wén公gōng遂suì不bù敢gǎn请qǐng , 受shòu地dì而ér还huán 。

襄王不许请隧拼音

xiāng wáng bù xǔ qǐng suì

襄王不许请隧

jìn wén gōng jì dìng xiāng wáng yú jiá , wáng láo zhī yǐ dì , cí , qǐng suì yān 。 wáng fú xǔ , yuē :“ xī wǒ xiān wáng zhī yǒu tiān xià yě , guī fāng qiān lǐ , yǐ wéi diàn fú , yǐ gōng shàng dì shān chuān bǎi shén zhī sì , yǐ bèi bǎi xìng zhào mín zhī yòng , yǐ dài bù tíng 、 bù yú zhī huàn 。 qí yú , yǐ jūn fēn gōng 、 hóu 、 bó 、 zi 、 nán , shǐ gè yǒu níng yǔ , yǐ shùn jí tiān dì , wú féng qí zāi hài 。 xiān wáng qǐ yǒu lài yān ? nèi guān bù guò jiǔ yù , wài guān bù guò jiǔ pǐn , zú yǐ gōng jǐ shén qí ér yǐ , qǐ gǎn yàn zòng qí ěr mù xīn fù , yǐ luàn bǎi dù ? yì wéi shì sǐ shēng zhī fú wù cǎi zhāng , yǐ lín cháng bǎi xìng ér qīng zhòng bù zhī , wáng hé yì zhī yǒu ?”

晋文公既定襄王于郏,王劳之以地,辞,请隧焉。王弗许,曰:“昔我先王之有天下也,规方千里,以为甸服,以供上帝山川百神之祀,以备百姓兆民之用,以待不庭、不虞之患。其馀,以均分公、侯、伯、子、男,使各有宁宇,以顺及天地,无逢其灾害。先王岂有赖焉?内官不过九御,外官不过九品,足以供给神祇而已,岂敢厌纵其耳目心腹,以乱百度?亦唯是死生之服物采章,以临长百姓而轻重布之,王何异之有?”

“ jīn tiān jiàng huò zāi yú zhōu shì , yú yī rén jǐn yì shǒu fǔ , yòu bù nìng yǐ qín shū fù , ér bān xiān wáng zhī dà wù yǐ shǎng sī dé , qí shū fù shí yīng qiě zēng , yǐ fēi yú yī rén , yú yī rén qǐ gǎn yǒu ài yě ? xiān mín yǒu yán yuē :‘ gǎi yù gǎi háng 。’ shū fù ruò néng guāng yù dà dé , gèng xìng gǎi wù , yǐ chuàng zhì tiān xià , zì xiǎn yōng yě , ér suō qǔ bèi wù , yǐ zhèn fǔ bǎi xìng , yú yī rén qí liú pì yú yì tǔ , hé cí zhī yǒu yǔ ? ruò yóu shì jī xìng yě , shàng jiāng liè wéi gōng hóu , yǐ fù xiān wáng zhī zhí , dà wù qí wèi kě gǎi yě 。 shū fù qí mào zhāo míng dé , wù jiāng zì zhì , yú hé gǎn yǐ sī láo biàn qián zhī dà zhāng , yǐ tiǎn tiān xià , qí ruò xiān wáng yǔ bǎi xìng hé ? hé zhèng lìng zhī wéi yě ? ruò bù rán , shū fù yǒu dì ér suì yān , yú ān néng zhī zhī ?”

“今天降祸灾於周室,余一人仅亦守府,又不佞以勤叔父,而班先王之大物以赏私德,其叔父实应且憎,以非余一人,余一人岂敢有爱也?先民有言曰:‘改玉改行。’叔父若能光裕大德,更姓改物,以创制天下,自显庸也,而缩取备物,以镇抚百姓,余一人其流辟於裔土,何辞之有与?若犹是姬姓也,尚将列为公侯,以复先王之职,大物其未可改也。叔父其茂昭明德,物将自至,余何敢以私劳变前之大章,以忝天下,其若先王与百姓何?何政令之为也?若不然,叔父有地而隧焉,余安能知之?”

wén gōng suì bù gǎn qǐng , shòu dì ér huán 。

文公遂不敢请,受地而还。

襄王不许请隧原文翻译

晋文公使周襄王在郏邑恢复王位,襄王拿块土地酬谢他。晋文公辞谢,要求襄王允许他死后埋葬用天子的隧礼。襄王不许,说:“从前我先王掌管天下,划出方圆千里之地作为甸服,以供奉上帝和山川百神,以供应百姓兆民的用度,以防备诸侯不服朝廷或意外的患难。其余的土地就平均分配给公侯伯子男,使人们各有地方安居,以顺应天地尊卑的法则,而不受灾害。先王还有什么私利呢?他宫内女官只有九御,宫外官员只有九卿,足够供奉天地神灵而已,岂敢尽情满足他耳目心腹的嗜好而破坏各种法度?只有死后生前衣服用具的色彩花纹有所区别,以便君临天下、分别尊卑罢了。此外,天子还有什么不同?

现在上天降祸周朝,寡人也只是谨守先王故府的遗规,加以自己无能,不得不麻烦叔父;如果再分出先王的大礼来报答寡人的私德,那么,叔父也会厌恶寡人,责备寡人了。否则,寡人岂敢有所吝惜?前人说过:‘身上的佩玉改了样,走路的气派不一样。’如果叔父能发扬伟大的美德,改姓换代,开创一统天下的大业,显示自己的丰功伟绩,自然可用天子的服饰文采以安抚百姓,寡人也许会流放边疆,还有什么话可说?如果叔父仍保持姬姓,位列公侯,以恢复先王规定的职分;那么,天子所用的大礼就不可更改了。叔父还是努力发扬德行吧,您所需要的事物自然会来的。就算我敢因酬私德而改变先王的制度,从而玷辱了天下,又如何对得起先王和百姓?又如何推行政令?否则,叔父有的是土地,就是开通墓道举行隧礼,寡人又从何知道呢?”

晋文公于是不敢请隧礼,接受赏赐的土地,回国去了。

》》点击阅读:襄王不许请隧原文翻译、注释、赏析

搜索建议:襄王不许请隧注音版拼音版  襄王  襄王词条  注音  注音词条  拼音  拼音词条  不许  不许词条