快好知 kuaihz订阅看过栏目大字版

 

 

笠翁对韵五微拼音版、注音版

文言文之家为您整理笠翁对韵五微拼音版、笠翁对韵五微注音版,欢迎阅读。

笠翁对韵五微注音

《 笠lì翁wēng对duì韵yùn · 五wǔ微wēi 》

 贤xián对duì圣shèng , 是shì对duì非fēi 。 觉jué奥ào对duì参cān微wēi 。 鱼yú书shū对duì雁yàn字zì , 草cǎo舍shè对duì柴chái扉fēi 。 鸡jī晓xiǎo唱chàng , 雉zhì朝zhāo飞fēi 。 红hóng瘦shòu对duì绿lǜ肥féi。 举jǔ杯bēi邀yāo月yuè饮yǐn , 骑qí马mǎ踏tà花huā归guī 。 黄huáng盖gài能néng成chéng赤chì壁bì捷jié , 陈chén平píng善shàn解jiě白bái登dēng危wēi 。 太tài白bái书shū堂táng , 瀑pù泉quán垂chuí地dì三sān千qiān丈zhàng ; 孔kǒng明míng祠cí庙miào , 古gǔ柏bǎi参cān天tiān四sì十shí围wéi 。

 戈gē对duì甲jiǎ , 幄wò对duì帏wéi 。 荡dàng荡dàng对duì巍wēi巍wēi 。 严yán滩tān对duì邵shào圃pǔ , 靖jìng菊jú对duì夷yí薇wēi 。 占zhàn鸿hóng渐jiàn , 采cǎi凤fèng飞fēi 。 虎hǔ榜bǎng对duì龙lóng旗qí。 心xīn中zhōng罗luó锦jǐn绣xiù , 口kǒu内nèi吐tǔ珠zhū玑jī 。 宽kuān宏hóng豁huò达dá高gāo皇huáng量liàng , 叱chì咤zhà喑yīn哑yǎ霸bà主zhǔ威wēi 。 灭miè项xiàng兴xīng刘liú , 狡jiǎo兔tù尽jìn时shí走zǒu狗gǒu死sǐ ; 连lián吴wú拒jù魏wèi , 貔pí貅xiū屯tún处chù卧wò龙lóng归guī 。

 衰shuāi对duì盛shèng , 密mì对duì稀xī 。 祭jì服fú对duì朝cháo衣yī 。 鸡jī窗chuāng对duì雁yàn塔tǎ , 秋qiū榜bǎng对duì春chūn闱wéi 。 乌wū衣yī巷xiàng , 燕yàn子zi矶jī 。 久jiǔ别bié对duì初chū归guī。 天tiān姿zī真zhēn窈yǎo窕tiǎo , 圣shèng德dé实shí光guāng辉huī 。 蟠pán桃táo紫zǐ阙què来lái金jīn母mǔ , 岭lǐng荔lì红hóng尘chén进jìn玉yù妃fēi 。 灞bà上shàng军jūn营yíng , 亚yà父fù丹dān心xīn撞zhuàng玉yù斗dòu ; 长cháng安ān酒jiǔ市shì , 谪zhé仙xiān狂kuáng兴xīng换huàn银yín龟guī 。

笠翁对韵五微拼音

《 lì wēng duì yùn · wǔ wēi 》

xián duì shèng , shì duì fēi 。 jué ào duì cān wēi 。 yú shū duì yàn zì , cǎo shè duì chái fēi 。 jī xiǎo chàng , zhì zhāo fēi 。 hóng shòu duì lǜ féi 。 jǔ bēi yāo yuè yǐn , qí mǎ tà huā guī 。 huáng gài néng chéng chì bì jié , chén píng shàn jiě bái dēng wēi 。 tài bái shū táng , pù quán chuí dì sān qiān zhàng ; kǒng míng cí miào , gǔ bǎi cān tiān sì shí wéi 。

gē duì jiǎ , wò duì wéi 。 dàng dàng duì wēi wēi 。 yán tān duì shào pǔ , jìng jú duì yí wēi 。 zhàn hóng jiàn , cǎi fèng fēi 。 hǔ bǎng duì lóng qí 。 xīn zhōng luó jǐn xiù , kǒu nèi tǔ zhū jī 。 kuān hóng huò dá gāo huáng liàng , chì zhà yīn yǎ bà zhǔ wēi 。 miè xiàng xīng liú , jiǎo tù jìn shí zǒu gǒu sǐ ; lián wú jù wèi , pí xiū tún chù wò lóng guī 。

shuāi duì shèng , mì duì xī 。 jì fú duì cháo yī 。 jī chuāng duì yàn tǎ , qiū bǎng duì chūn wéi 。 wū yī xiàng , yàn zi jī 。 jiǔ bié duì chū guī 。 tiān zī zhēn yǎo tiǎo , shèng dé shí guāng huī 。 pán táo zǐ què lái jīn mǔ , lǐng lì hóng chén jìn yù fēi 。 bà shàng jūn yíng , yà fù dān xīn zhuàng yù dòu ; cháng ān jiǔ shì , zhé xiān kuáng xīng huàn yín guī 。

搜索建议:笠翁对韵五微拼音版、注音版  注音  注音词条  拼音  拼音词条  
古文诗文

 宫中行乐词其三翻译(李白)

宫中行乐词其三全文:卢橘为秦树,蒲桃出汉宫。烟花宜落日,丝管醉春风。笛奏龙吟水,箫鸣凤下空。君王多乐事,还与万方同。宫中行乐词其三全文翻译:苑林中长着卢橘,宫廷...(展开)