快好知 kuaihz订阅看过栏目大字版

 

 

蓝田县丞厅壁记原文注音版拼音版

蓝田县丞厅壁记原文注音版

《 蓝lán田tián县xiàn丞chéng厅tīng壁bì记jì 》

 丞chéng之zhī职zhí所suǒ以yǐ贰èr令lìng , 于yú一yī邑yì无wú所suǒ不bù当dāng问wèn 。 其qí下xià主zhǔ簿bù 、 尉wèi , 主zhǔ簿bù 、 尉wèi乃nǎi有yǒu分fēn职zhí 。 丞chéng位wèi高gāo而ér逼bī , 例lì以yǐ嫌xián不bù可kě否fǒu事shì 。 文wén书shū行xíng , 吏lì抱bào成chéng案àn诣yì丞chéng , 卷juǎn其qí前qián , 钳qián以yǐ左zuǒ手shǒu , 右yòu手shǒu摘zhāi纸zhǐ尾wěi , 雁yàn鹜wù行xíng以yǐ进jìn , 平píng立lì睨nì丞chéng曰yuē :“ 当dāng署shǔ。” 丞chéng涉shè笔bǐ占zhàn位wèi , 署shǔ惟wéi谨jǐn , 目mù吏lì , 问wèn :“ 可kě不bù可kě ?” 吏lì曰yuē :“ 得de 。” 则zé退tuì 。 不bù敢gǎn略lüè省shěng , 漫màn不bù知zhī何hé事shì 。 官guān虽suī尊zūn , 力lì势shì反fǎn出chū主zhǔ簿bù 、 尉wèi下xià 。 谚yàn数shù慢màn , 必bì曰yuē “ 丞chéng ”。 至zhì以yǐ相xiāng訾zī謷áo 。 丞chéng之zhī设shè , 岂qǐ端duān使shǐ然rán哉zāi ?

 博bó陵líng崔cuī斯sī立lì , 种zhǒng学xué绩jì文wén , 以yǐ蓄xù其qí有yǒu , 泓hóng涵hán演yǎn迤yǐ , 日rì大dà以yǐ肆sì 。 贞zhēn元yuán初chū , 挟xié其qí能néng战zhàn艺yì于yú京jīng师shī , 再zài进jìn再zài屈qū千qiān人rén 。 元yuán和hé初chū , 以yǐ前qián大dà理lǐ评píng事shì言yán得dé失shī黜chù官guān , 再zài转zhuǎn而ér为wéi丞chéng兹zī邑yì 。 始shǐ至zhì , 喟kuì曰yuē :“ 官guān无wú卑bēi , 顾gù材cái不bù足zú塞sāi职zhí 。” 既jì噤jìn不bù得de施shī用yòng , 又yòu喟kuì曰yuē :“ 丞chéng哉zāi , 丞chéng哉zāi ! 余yú不bù负fù丞chéng , 而ér丞chéng负fù余yú 。” 则zé尽jìn枿niè去qù牙yá角jiǎo , 一yī蹑niè故gù迹jì , 破pò崖yá岸àn而ér为wéi之zhī 。

 丞chéng厅tīng故gù有yǒu记jì , 坏huài漏lòu污wū不bù可kě读dú 。 斯sī立lì易yì桷jué与yǔ瓦wǎ , 墁màn治zhì壁bì , 悉xī书shū前qián任rèn人rén名míng氏shì 。 庭tíng有yǒu老lǎo槐huái四sì行háng , 南nán墙qiáng巨jù竹zhú千qiān梃tǐng , 俨yǎn立lì若ruò相xiāng持chí , 水shuǐ 㶁㶁 循xún除chú鸣míng 。 斯sī立lì痛tòng扫sǎo溉gài , 对duì树shù二èr松sōng , 日rì哦ó其qí间jiān 。 有yǒu问wèn者zhě , 辄zhé对duì曰yuē :“ 余yú方fāng有yǒu公gōng事shì , 子zǐ姑gū去qù 。” 考kǎo功gōng郎láng中zhōng知zhī制zhì诰gào韩hán愈yù记jì 。

蓝田县丞厅壁记原文拼音

《 lán tián xiàn chéng tīng bì jì 》

蓝田县丞厅壁记》

chéng zhī zhí suǒ yǐ èr lìng , yú yī yì wú suǒ bù dāng wèn 。 qí xià zhǔ bù 、 wèi , zhǔ bù 、 wèi nǎi yǒu fēn zhí 。 chéng wèi gāo ér bī , lì yǐ xián bù kě fǒu shì 。 wén shū xíng , lì bào chéng àn yì chéng , juǎn qí qián , qián yǐ zuǒ shǒu , yòu shǒu zhāi zhǐ wěi , yàn wù xíng yǐ jìn , píng lì nì chéng yuē :“ dāng shǔ 。” chéng shè bǐ zhàn wèi , shǔ wéi jǐn , mù lì , wèn :“ kě bù kě ?” lì yuē :“ de 。” zé tuì 。 bù gǎn lüè shěng , màn bù zhī hé shì 。 guān suī zūn , lì shì fǎn chū zhǔ bù 、 wèi xià 。 yàn shù màn , bì yuē “ chéng ”。 zhì yǐ xiāng zī áo 。 chéng zhī shè , qǐ duān shǐ rán zāi ?

丞之职所以贰令,于一邑无所不当问。其下主簿、尉,主簿、尉乃有分职。丞位高而逼,例以嫌不可否事。文书行,吏抱成案诣丞,卷其前,钳以左手,右手摘纸尾,雁鹜行以进,平立睨丞曰:“当署。”丞涉笔占位,署惟谨,目吏,问:“可不可?”吏曰:“得。”则退。不敢略省,漫不知何事。官虽尊,力势反出主簿、尉下。谚数慢,必曰“丞”。至以相訾謷。丞之设,岂端使然哉?

bó líng cuī sī lì , zhǒng xué jì wén , yǐ xù qí yǒu , hóng hán yǎn yǐ , rì dà yǐ sì 。 zhēn yuán chū , xié qí néng zhàn yì yú jīng shī , zài jìn zài qū qiān rén 。 yuán hé chū , yǐ qián dà lǐ píng shì yán dé shī chù guān , zài zhuǎn ér wéi chéng zī yì 。 shǐ zhì , kuì yuē :“ guān wú bēi , gù cái bù zú sāi zhí 。” jì jìn bù de shī yòng , yòu kuì yuē :“ chéng zāi , chéng zāi ! yú bù fù chéng , ér chéng fù yú 。” zé jìn niè qù yá jiǎo , yī niè gù jì , pò yá àn ér wéi zhī 。

博陵崔斯立,种学绩文,以蓄其有,泓涵演迤,日大以肆。贞元初,挟其能战艺于京师,再进再屈千人。元和初,以前大理评事言得失黜官,再转而为丞兹邑。始至,喟曰:“官无卑,顾材不足塞职。”既噤不得施用,又喟曰:“丞哉,丞哉!余不负丞,而丞负余。”则尽枿去牙角,一蹑故迹,破崖岸而为之。

chéng tīng gù yǒu jì , huài lòu wū bù kě dú 。 sī lì yì jué yǔ wǎ , màn zhì bì , xī shū qián rèn rén míng shì 。 tíng yǒu lǎo huái sì háng , nán qiáng jù zhú qiān tǐng , yǎn lì ruò xiāng chí , shuǐ 㶁㶁 xún chú míng 。 sī lì tòng sǎo gài , duì shù èr sōng , rì ó qí jiān 。 yǒu wèn zhě , zhé duì yuē :“ yú fāng yǒu gōng shì , zǐ gū qù 。” kǎo gōng láng zhōng zhī zhì gào hán yù jì 。

丞厅故有记,坏漏污不可读。斯立易桷与瓦,墁治壁,悉书前任人名氏。庭有老槐四行,南墙巨竹千梃,俨立若相持,水㶁㶁循除鸣。斯立痛扫溉,对树二松,日哦其间。有问者,辄对曰:“余方有公事,子姑去。”考功郎中知制诰韩愈记。

搜索建议:蓝田  蓝田词条  县丞  县丞词条  注音  注音词条  拼音  拼音词条  原文  原文词条