快好知 kuaihz

尚书·商书·汤誓原文拼音版注音、注释及翻译赏析

汤誓是中国古代国王发布的军事法令之一。商代开国君主汤在征伐夏桀之时,军旅会战于鸣条之野,为戒士众而作。现载于十三经之一的《尚书》之中。以下是尚书·商书·汤誓原文拼音版注音、注释及翻译赏析,欢迎阅读。

尚书·商书·汤誓原文注音版

《 尚shàng书shū · 商shāng书shū · 汤tāng誓shì 》

伊yī尹yǐn相xiāng汤tāng伐fá桀jié , 升shēng自zì陑ér , 遂suì与yǔ桀jié战zhàn于yú鸣míng条tiáo之zhī野yě , 作zuò 《 汤tāng誓shì 》。

王wáng曰yuē :“ 格gé尔ěr众zhòng庶shù , 悉xī听tīng朕zhèn言yán , 非fēi台tái小xiǎo子zi , 敢gǎn行xíng称chēng乱luàn ! 有yǒu夏xià多duō罪zuì , 天tiān命mìng殛jí之zhī 。 今jīn尔ěr有yǒu众zhòng , 汝rǔ曰yuē :『 我wǒ后hòu不bù恤xù我wǒ众zhòng , 舍shě我wǒ穑sè事shì而ér割gē正zhèng夏xià ?” 予yǔ惟wéi闻wén汝rǔ众zhòng言yán , 夏xià氏shì有yǒu罪zuì , 予yǔ畏wèi上shàng帝dì , 不bù敢gǎn不bù正zhèng 。 今jīn汝rǔ其qí曰yuē :‘ 夏xià罪zuì其qí如rú台tái ?’ 夏xià王wáng率lǜ遏è众zhòng力lì , 率lǜ割gē夏xià邑yì 。 有yǒu众zhòng率lǜ怠dài弗fú协xié , 曰yuē :‘ 时shí日rì曷hé丧sàng ? 予yǔ及jí汝rǔ皆jiē亡wáng 。’ 夏xià德dé若ruò兹zī , 今jīn朕zhèn必bì往wǎng 。”

“ 尔ěr尚shàng辅fǔ予yǔ一yī人rén , 致zhì天tiān之zhī罚fá , 予yǔ其qí大dà赉lài汝rǔ ! 尔ěr无wú不bù信xìn , 朕zhèn不bù食shí言yán 。 尔ěr不bù从cóng誓shì言yán , 予yǔ则zé孥nú戮lù汝rǔ , 罔wǎng有yǒu攸yōu赦shè 。”

尚书·商书·汤誓原文拼音版

《 shàng shū · shāng shū · tāng shì 》

《尚书·商书·汤誓》

yī yǐn xiāng tāng fá jié , shēng zì ér , suì yǔ jié zhàn yú míng tiáo zhī yě , zuò 《 tāng shì 》。

伊尹相汤伐桀,升自陑,遂与桀战于鸣条之野,作《汤誓》。

wáng yuē :“ gé ěr zhòng shù , xī tīng zhèn yán , fēi tái xiǎo zi , gǎn xíng chēng luàn ! yǒu xià duō zuì , tiān mìng jí zhī 。 jīn ěr yǒu zhòng , rǔ yuē :『 wǒ hòu bù xù wǒ zhòng , shě wǒ sè shì ér gē zhèng xià ?” yǔ wéi wén rǔ zhòng yán , xià shì yǒu zuì , yǔ wèi shàng dì , bù gǎn bù zhèng 。 jīn rǔ qí yuē :‘ xià zuì qí rú tái ?’ xià wáng lǜ è zhòng lì , lǜ gē xià yì 。 yǒu zhòng lǜ dài fú xié , yuē :‘ shí rì hé sàng ? yǔ jí rǔ jiē wáng 。’ xià dé ruò zī , jīn zhèn bì wǎng 。”

王曰:“格尔众庶,悉听朕言,非台小子,敢行称乱!有夏多罪,天命殛之。今尔有众,汝曰:『我后不恤我众,舍我穑事而割正夏?”予惟闻汝众言,夏氏有罪,予畏上帝,不敢不正。今汝其曰:‘夏罪其如台?’夏王率遏众力,率割夏邑。有众率怠弗协,曰:‘时日曷丧?予及汝皆亡。’夏德若兹,今朕必往。”

“ ěr shàng fǔ yǔ yī rén , zhì tiān zhī fá , yǔ qí dà lài rǔ ! ěr wú bù xìn , zhèn bù shí yán 。 ěr bù cóng shì yán , yǔ zé nú lù rǔ , wǎng yǒu yōu shè 。”

“尔尚辅予一人,致天之罚,予其大赉汝!尔无不信,朕不食言。尔不从誓言,予则孥戮汝,罔有攸赦。”

尚书·商书·汤誓原文注释

1.格尔庶众:格:来。庶:众多

2.台:(yí宜)<代>第一人称。我;我的。《尚书·说命上》:“朝夕纳诲,以辅台德。”

3.行:(háng航)《易·艮·辞》:“艮,其背不获,其身行其庭,不见其人,无咎。”《书·禹贡》:“祗台德先,不距朕行。”《诗·魏风·十亩之间》:“桑者泄泄兮,行与子逝兮。”《诗·小雅·大东》:“佻佻公子,行彼周行,既往既来,使我心疚。”《易·乾·象》:“天行健,君子以自强不息。”《论语·里仁》:“放於利而行,多怨。”《战国策·燕策》:“行而无信。”《尔雅·释诂下》:“行,言也。”郭璞注:“今江东通谓语为行。”清洪颐煊《读书丛录》卷八:“《左氏哀元年传》:‘因吴太宰嚭以行成。’服虔注:‘行成,求成也。’《管子·山权数篇》:‘行者,道民之利害也。’是皆行为言也。”这里用为言说之意

4.夏:(xià下)中国历史上的第一王朝,系传说中禹的儿子启所建立,奴隶制国家,建都安邑(今山西省夏县北) ,即夏后氏。《左传·僖公三十三年》:“夏后皋。”《韩非子·五蠹》:“构木钻燧于夏后氏。”《史记·货殖列传》:“虞夏以来。”

5.殛:(jí)《左传·襄公十一年》:“明神殛之。”《说文》:“殛,诛也。”这里用为诛、杀死之意

6.后:(hòu厚)《书·舜典》:“班瑞于群后。”《诗·小雅·楚茨》:“乐具入奏,以绥后禄。”《诗·周颂·时迈》:“允王维后。”《礼记·内则》:“后王命冢宰。”《左传·文公二年》:“皇皇后帝。”《国语·周语》:“昔我先世后稷。”《说文》:“后,继君体也。”这里用为君王之意

7.舍:《诗·小雅·何人斯》:“尔之安行,亦不遑舍。”《左传·昭公九年》:“舍药物可也。”《论语·子罕》:“子在川上曰:”逝者如斯夫!不舍昼夜。“《礼记·月令》:”耕者少舍。“《荀子·劝学》:”驽马十驾,功在不舍。“这里用为停止之意

8.穑事:(sè色)《书·洪范》:”土爰稼穑。“《诗·魏风·伐檀》:”不稼不穑,胡取禾三百廛兮?“《诗·小雅·信南山》:”曾孙之穑,以为酒食。“《诗·大雅·生民》:”诞后稷之穑,有相之道。“《说文》:”穑,谷可收曰穑。“这里用为稼穑之事,指农事。

9.割:(gē戈)古通”害“。《书·尧典》:”咨!四岳,汤汤洪水方割,荡荡怀山襄陵。“《书·多方》:”日钦劓割夏邑。“《书·大诰》:”天降割于我家,不少延。“这里用为危害之意。有损害,妨碍之意

10.正:通”征“。《管子·山至数》:”故诸侯服而无正。“《礼记·燕义》:”司马弗正。“这里用为出兵征讨之意

11.率:《书·舜典》:”蛮夷率服。“《论语·先进》:”子路率尔而对曰。“《古诗十九首》:”凉风率已厉,游子寒无衣。“这里用为相率,带头之意

12.遏:《书·舜典》:”百姓如丧考妣,三载,四海遏密八音。“《吕氏春秋·安死》:”扑击遏夺。“这里用为断绝之意

13.协:(xié鞋)《书·尧典》:百姓昭明,协和万邦,黎民於变时雍。”《书·洪范》:“协用五纪。”《说文》:“协,众之同和也。”《资治通鉴》:“今刘表新亡,二子不协。”这里用为和睦、融洽之意

14.曷:(he和)《易·损·辞》:“曷之用?二簋可用享。”《书·盘庚上》:“汝曷弗告朕。”《诗·召南·何彼襛矣》:“曷不肃雝?王姬之车。”《诗·邶风·雄雉》:“道之云远,曷云能来?”《诗·小雅·渐渐之石》:“曷其没矣。武人东征,不遑出矣。”《说文·曰部》:“曷,何也。”这里用为代词,相当于“何”,表示疑问之意

15.丧:(sàng上)《易·坤·辞》:“西南得朋,东北丧朋。安贞,吉。”《论语·述而》:“子食於有丧者之侧,未尝饱也。”《诗·唐风·葛生序》:“(晋献公)好攻战,则国人多丧矣。”郑玄笺:“丧,弃亡也。”《说文·哭部》:“丧,亡也。”段玉裁注:“《亡部》曰:‘亡,逃也。’亡非死之谓。”这里用为逃避之意

16.若:《书·尧典》:“曰若稽古,帝尧曰放勋,钦明文思安安。”《诗·齐风·猗嗟》:“抑若扬兮。”《诗·小雅·雨无正》:“若此无罪,沦胥以铺。”《老子·十三章》:“得之若惊,失之若惊,是谓宠辱若惊。”《孟子·梁惠王上》:“以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。”《荀子·非相》:“乡则不若,偝则谩之。”《战国策·秦策》:“织自若。”这里用为如此、这样之意

(17)赉(lai):赏赐。

(18)食:吞没。食言:指不讲信用。

(19)罔:无。攸:所。

尚书·商书·汤誓原文翻译

伊尹辅佐商汤讨伐夏桀,队伍开拔到山西永济一带,于是与夏桀在鸣条之野展开大战。战前作动员令,即为《汤誓》。

王说:“来吧!诸位,都听我说。不是我小子敢行作乱!是因为夏朝犯下许多罪行,上天命令我去讨伐它。现在你们当中肯定有人会说:‘我们的君王不怜悯我们众人,荒废我们的农事,怎么还能去纠正他人呢?’我虽然理解你们的话,但是夏氏有罪,我畏惧上天,不敢不去征伐啊!现在你们会问:‘夏桀的罪行究竟怎么样呢?’夏王耗尽民力,残酷地剥削压迫自己的百姓。民众对他不满,怠慢不恭,同他的态度也不友好,他们说:‘这个太阳什么时候消失呢?我们愿意同你一起灭亡。’夏国的政治已经败坏到这种程度,现在我一定要去讨伐他。

“你们只需要辅助我,奉行上天对夏的惩罚,我将重重地赏赐你们!你们不要不相信,我不会说话不算话。如果你们不遵守誓言,我就会把你们降成奴隶,或者杀死你们,不会有所赦免。”

尚书·商书·汤誓原文赏析

夏桀在历史上以残暴著称,由此导致了夏王朝覆灭。他自比为太阳,以为光照万里,何等地自高自大!但是他忘了一点,当太阳最耀眼的时候,便预示着它即将西下殒落,辉煌难再。这世上从古至今,没有永不殒落的太阳,而只有殒落之后有新的太阳升起。果然,夏桀的残暴激起了天怨人怒,众叛亲离。从此,夏王朝的太阳便永远殒落了。

商汤正是看准了天怨人怒的大好时机,举兵伐桀他显得没有夏启讨伐有扈氏时那么自信,那么正气凛然,而是以劝说加威胁,软硬兼施,不由得有些让人怀疑他振振有词地控诉夏桀暴行时,是不是心怀鬼胎,另有打算?

慷慨激昂最容易激起听众的共鸣。善于演说的讲演者早已把听众的心理揣摩透底了,正如有人很懂得用一把鼻涕一把泪来赚去别人同情爱怜一样。

商汤肯定算得上是出色的演说家,那句“时日曷丧,予及汝皆亡”(是他编出来的吗?)有巨大的穿透力,可以算得上是个千古名句。

我们应该学习商汤的演说技巧:先摆出一副谦和的姿态赢得印象分;直截了当提出最过硬的理由, 表明目的;以自问自答的方式消除听众的顾虑,进一步说服和打动听众;表明自己决心已定,义无返顾; 最后严辞威胁加上利诱。别的不说,商汤在印象、心理、权威性诸方面都得分。有了民众的支持,他成功了。

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:注音  注音词条  尚书  尚书词条  赏析  赏析词条  注释  注释词条  拼音  拼音词条