快好知 kuaihz

吕氏春秋本生原文及翻译(带拼音版)

吕氏春秋本生原文带拼音

【 本běn生shēng 】

 二èr曰yuē : 始shǐ生shēng之zhī者zhě , 天tiān也yě ; 养yǎng成chéng之zhī者zhě , 人rén也yě 。 能néng养yǎng天tiān之zhī所suǒ生shēng而ér勿wù撄yīng之zhī谓wèi天tiān子zǐ 。 天tiān子zǐ之zhī动dòng也yě , 以yǐ全quán天tiān为wéi故gù者zhě也yě 。 此cǐ官guān之zhī所suǒ自zì立lì也yě 。 立lì官guān者zhě , 以yǐ全quán生shēng也yě 。 今jīn世shì之zhī惑huò主zhǔ , 多duō官guān而ér反fǎn以yǐ害hài生shēng , 则zé失shī所suǒ为wéi立lì之zhī矣yǐ 。 譬pì之zhī若ruò修xiū兵bīng者zhě , 以yǐ备bèi寇kòu也yě 。 今jīn修xiū兵bīng而ér反fǎn以yǐ自zì攻gōng , 则zé亦yì失shī所suǒ为wéi修xiū之zhī矣yǐ 。 夫fū水shuǐ之zhī性xìng清qīng , 土tǔ者zhě抇hú之zhī , 故gù不bù得de清qīng 。 人rén之zhī性xìng寿shòu , 物wù者zhě抇hú之zhī , 故gù不bù得de寿shòu 。 物wù也yě者zhě , 所suǒ以yǐ养yǎng性xìng也yě , 非fēi所suǒ以yǐ性xìng养yǎng也yě 。 今jīn世shì之zhī人rén , 惑huò者zhě多duō以yǐ性xìng养yǎng物wù , 则zé不bù知zhī轻qīng重zhòng也yě 。 不bù知zhī轻qīng重zhòng , 则zé重zhòng者zhě为wéi轻qīng , 轻qīng者zhě为wéi重zhòng矣yǐ 。 若ruò此cǐ , 则zé每měi动dòng无wú不bù败bài 。 以yǐ此cǐ为wéi君jūn , 悖bèi ; 以yǐ此cǐ为wéi臣chén , 乱luàn ; 以yǐ此cǐ为wéi子zi , 狂kuáng 。 三sān者zhě国guó有yǒu一yī焉yān , 无wú幸xìng必bì亡wáng 。 今jīn有yǒu声shēng於yú此cǐ , 耳ěr听tīng之zhī必bì慊qiàn已yǐ , 听tīng之zhī则zé使shǐ人rén聋lóng , 必bì弗fú听tīng 。 有yǒu色sè於yú此cǐ , 目mù视shì之zhī必bì慊qiàn已yǐ , 视shì之zhī则zé使shǐ人rén盲máng , 必bì弗fú视shì 。 有yǒu味wèi於yú此cǐ , 口kǒu食shí之zhī必bì慊qiàn已yǐ , 食shí之zhī则zé使shǐ人rén瘖yīn , 必bì弗fú食shí 。 是shì故gù圣shèng人rén之zhī於yú声shēng色sè滋zī味wèi也yě , 利lì於yú性xìng则zé取qǔ之zhī , 害hài於yú性xìng则zé舍shè之zhī , 此cǐ全quán性xìng之zhī道dào也yě 。 世shì之zhī贵guì富fù者zhě , 其qí於yú声shēng色sè滋zī味wèi也yě , 多duō惑huò者zhě 。 日rì夜yè求qiú , 幸xìng而ér得dé之zhī则zé遁dùn焉yān 。 遁dùn焉yān, 性xìng恶è得de不bù伤shāng ? 万wàn人rén操cāo弓gōng , 共gòng射shè其qí一yī招zhāo , 招zhāo无wú不bù中zhōng 。 万wàn物wù章zhāng章zhāng , 以yǐ害hài一yī生shēng , 生shēng无wú不bù伤shāng ; 以yǐ便biàn一yī生shēng , 生shēng无wú不bù长cháng 。 故gù圣shèng人rén之zhī制zhì万wàn物wù也yě , 以yǐ全quán其qí天tiān也yě 。 天tiān全quán , 则zé神shén和hé矣yǐ , 目mù明míng矣yǐ , 耳ěr聪cōng矣yǐ , 鼻bí臭chòu矣yǐ , 口kǒu敏mǐn矣yǐ , 三sān百bǎi六liù十shí节jié皆jiē通tōng利lì矣yǐ 。 若ruò此cǐ人rén者zhě , 不bù言yán而ér信xìn , 不bù谋móu而ér当dāng , 不bù虑lǜ而ér得dé ; 精jīng通tōng乎hū天tiān地dì , 神shén覆fù乎hū宇yǔ宙zhòu ; 其qí於yú物wù无wú不bù受shòu也yě , 无wú不bù裹guǒ也yě , 若ruò天tiān地dì然rán ; 上shàng为wèi天tiān子zǐ而ér不bù骄jiāo , 下xià为wèi匹pǐ夫fū而ér不bù惛hūn 。 此cǐ之zhī谓wèi全quán德dé之zhī人rén 。 贵guì富fù而ér不bù知zhī道dào , 适shì足zú以yǐ为wéi患huàn , 不bù如rú贫pín贱jiàn 。 贫pín贱jiàn之zhī致zhì物wù也yě难nán , 虽suī欲yù过guò之zhī , 奚xī由yóu ? 出chū则zé以yǐ车chē , 入rù则zé以yǐ辇niǎn , 务wù以yǐ自zì佚yì , 命mìng之zhī曰yuē “ 招zhāo蹶jué之zhī机jī ”。 肥féi肉ròu厚hòu酒jiǔ , 务wù以yǐ自zì强qiáng , 命mìng之zhī曰yuē “ 烂làn肠cháng之zhī食shí ”。 靡mí曼màn皓hào齿chǐ , 郑zhèng卫wèi之zhī音yīn , 务wù以yǐ自zì乐lè , 命mìng之zhī曰yuē “ 伐fá性xìng之zhī斧fǔ ”。 三sān患huàn者zhě , 贵guì富fù之zhī所suǒ致zhì也yě 。 故gù古gǔ之zhī人rén有yǒu不bù肯kěn贵guì富fù者zhě矣yǐ , 由yóu重chóng生shēng故gù也yě ; 非fēi夸kuā以yǐ名míng也yě , 为wèi其qí实shí也yě 。 则zé此cǐ论lùn之zhī不bù可kě不bù察chá也yě 。

翻译

最初创造出生命的是天,养育生命并使它成长的是人。能够保养上天创造的生命而不摧残它,这样的人称作天子。天子一举一动都是把保全生命作为要务的。这是职官设立的来由。设立职官,正是用以保全生命啊。如今世上糊涂的君主,大量设立官职却反而因此妨害生命,这就失去了设立职官的本米意义了。譬如训练军队,是用以防备敌寇的。可是如今训练军队却反而用以攻杀自己,那就失去了训练军队的本来意义了。

水本来是清澈的,泥土使它浑浊,所以水无结保持清澈。人本来是可以长寿的,外物使他迷乱,所以人无法达到长寿。外物本来是供养生命的,不该损耗生命去追求它。可是如今世上糊涂韵人多损耗生命去追求外物,这样做是不知轻重。不知轻重,就会把重的当作轻的,把轻的当作重的了。象这样,无论做什么,没有不失败的。持这种态度做君主,就会惑乱胡涂,做臣子,就会败乱纲纪,做儿子,就会狂放无札。这三种情况,国家只要有其中一种,就无可幸免,必定灭亡。

假如有达样一种声音,耳朵听到它旨定感到惬意,但听了就会使耳聋,人们一定不会去听。假如有选样一种颜色,眼睛看到它肯定感到惬意,但看了就会使人眼瞎,人们一定不会看。假如有这样一种食物,嘴巴吃到它肯定感到惬意,但吃了就会使人声哑,人们一定不会击吃。因比,圣人对于声音、颜色、滋味的态度是,有利于生命的就取用,有害干生命的就舍弃,这是保全生命的方法。世上富贵的人对于声色滋味的态度大多是胡涂的。他们日日夜夜地追求达些东西,幸运地得到了,就放纵自己不能自禁。放纵自己不能自禁。生命怎么能不受伤害。

一万人拿着弓箭,共同射向一个目标,这个目标役有不被射中的。万物繁盛茂美,如果用以伤害一个生命,那么这个生命没有不被伤害的;如果用以养育一个生命,那么这个生命没有不长寿的。所以圣人制约万物,是用以保全自己生命的。生命全然无损,精神就和谐了,眼睛就明亮了,耳朵就灵敏了,嗅觉就敏锐了,口齿就伶俐了,全身的筋骨就通畅舒展了。象这样的人,不用说话就有信义,不用谋划就会得当,不用思考就有所得。他们的精神通达天地,覆盖宇宙。对于外物,他们无布承受,无不包容,就象天地一样。他们上做天子而不骄傲,下做百姓而不忧闷。象这样的人,称得上是德行完全的人。

富贵而不懂得养生之道,正足以成为祸患,与其这样,还不如贫贱。贫贱的人获得东西根难,即使想要过度地沉两于物质享受之中,又从哪儿去弄到呢?出门乘车,进门坐辇,务求安逸舒适,这种车辇应叫敢“招致脚病的器械”。吃肥肉,喝醇酒,极力勉强自己吃喝,这种酒肉应该叫做“腐烂肠于的食物”。迷恋女色,陶醉于淫靡之音,极尽辜乐,这种美色、音乐应该叫做“砍伐生命的利斧”。这三种祸患都是富贵所招致的。所以古代就有不肯富贵的人了,这是由于重视生命的缘故,并不是用轻视富贵钓取虚名来夸耀自己,而是为保垒生命。既然这样,那么以上这些道理是不可不明察的。

以上就是吕氏春秋本生原文及翻译、吕氏春秋本生带拼音版的相关介绍。为您推荐:吕氏春秋·纪·孟春纪文言文及译文

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:吕氏春秋本生原文及翻译  本生  本生词条  吕氏  吕氏词条  拼音  拼音词条  原文  原文词条  春秋  春秋词条