快好知 kuaihz

笠翁对韵五歌拼音版、注音版

文言文之家为您整理笠翁对韵五歌拼音版、笠翁对韵五歌注音版,欢迎阅读。

笠翁对韵五歌注音

《 笠lì翁wēng对duì韵yùn · 五wǔ歌gē 》

 微wēi对duì巨jù , 少shǎo对duì多duō 。 直zhí干gān对duì平píng柯kē 。 蜂fēng媒méi对duì蝶dié使shǐ , 雨yǔ笠lì对duì烟yān蓑suō 。 眉méi淡dàn扫sǎo , 面miàn微wēi酡tuó 。 妙miào舞wǔ对duì清qīng歌gē 。 轻qīng衫shān裁cái夏xià葛gě , 薄báo袂mèi剪jiǎn春chūn罗luó 。 将jiàng相xiàng兼jiān行xíng唐táng李lǐ靖jìng, 霸bà王wáng杂zá用yòng汉hàn萧xiāo何hé 。 月yuè本běn阴yīn精jīng , 岂qǐ有yǒu羿yì妻qī曾céng窃qiè药yào ; 星xīng为wéi夜yè宿sù , 浪làng传chuán织zhī女nǚ漫màn投tóu梭suō 。

 慈cí对duì善shàn , 虐nüè对duì苛kē 。 缥piāo缈miǎo对duì婆pó娑suō 。 长cháng杨yáng对duì细xì柳liǔ , 嫩nèn蕊ruǐ对duì寒hán莎shā 。 追zhuī风fēng马mǎ , 挽wǎn日rì戈gē 。 玉yù液yè对duì金jīn波bō 。 紫zǐ诏zhào衔xián丹dān凤fèng , 黄huáng庭tíng换huàn白bái鹅é 。 画huà角jiǎo江jiāng城chéng梅méi作zuò调diào , 兰lán舟zhōu野yě渡dù竹zhú为wéi歌gē 。 门mén外wài雪xuě飞fēi , 错cuò认rèn空kōng中zhōng飘piāo柳liǔ絮xù ; 岩yán边biān瀑pù响xiǎng , 误wù疑yí天tiān半bàn落luò银yín河hé 。

 松sōng对duì竹zhú , 荇xìng对duì荷hé 。 薜bì荔lì对duì藤téng萝luó 。 梯tī云yún对duì步bù月yuè , 樵qiáo唱chàng对duì渔yú歌gē 。 升shēng鼎dǐng雉zhì , 听tīng经jīng鹅é 。 北běi海hǎi对duì东dōng坡pō 。 吴wú郎láng哀āi废fèi宅zhái , 邵shào子zǐ乐lè行xíng窝wō 。 丽lí水shuǐ良liáng金jīn皆jiē入rù冶yě , 昆kūn山shān美měi玉yù总zǒng须xū磨mó 。 雨yǔ过guò皇huáng州zhōu , 琉liú璃lí色sè灿càn华huá清qīng瓦wǎ ; 风fēng来lái帝dì苑yuàn , 荷hé芰jì香xiāng飘piāo太tài液yè波bō 。

 笼lóng对duì槛kǎn , 巢cháo对duì窝wō 。 及jí第dì对duì登dēng科kē 。 冰bīng清qīng对duì玉yù润rùn , 地dì利lì对duì人rén和hé 。 韩hán擒qín虎hǔ , 荣róng驾jià鹅é 。 青qīng女nǚ对duì素sù娥é 。 破pò头tóu朱zhū泚cǐ笏hù , 折zhé齿chǐ谢xiè鲲kūn梭suō 。 留liú客kè酒jiǔ杯bēi应yīng恨hèn少shǎo , 动dòng人rén诗shī句jù不bù须xū多duō 。 绿lǜ野yě凝níng烟yān , 但dàn听tīng村cūn前qián双shuāng牧mù笛dí ; 沧cāng江jiāng积jī雪xuě , 惟wéi看kàn滩tān上shàng一yī渔yú蓑suō 。

笠翁对韵五歌拼音

《 lì wēng duì yùn · wǔ gē 》

wēi duì jù , shǎo duì duō 。 zhí gān duì píng kē 。 fēng méi duì dié shǐ , yǔ lì duì yān suō 。 méi dàn sǎo , miàn wēi tuó 。 miào wǔ duì qīng gē 。 qīng shān cái xià gě , báo mèi jiǎn chūn luó 。 jiàng xiàng jiān xíng táng lǐ jìng , bà wáng zá yòng hàn xiāo hé 。 yuè běn yīn jīng , qǐ yǒu yì qī céng qiè yào ; xīng wéi yè sù , làng chuán zhī nǚ màn tóu suō 。

cí duì shàn , nüè duì kē 。 piāo miǎo duì pó suō 。 cháng yáng duì xì liǔ , nèn ruǐ duì hán shā 。 zhuī fēng mǎ , wǎn rì gē 。 yù yè duì jīn bō 。 zǐ zhào xián dān fèng , huáng tíng huàn bái é 。 huà jiǎo jiāng chéng méi zuò diào , lán zhōu yě dù zhú wéi gē 。 mén wài xuě fēi , cuò rèn kōng zhōng piāo liǔ xù ; yán biān pù xiǎng , wù yí tiān bàn luò yín hé 。

sōng duì zhú , xìng duì hé 。 bì lì duì téng luó 。 tī yún duì bù yuè , qiáo chàng duì yú gē 。 shēng dǐng zhì , tīng jīng é 。 běi hǎi duì dōng pō 。 wú láng āi fèi zhái , shào zǐ lè xíng wō 。 lí shuǐ liáng jīn jiē rù yě , kūn shān měi yù zǒng xū mó 。 yǔ guò huáng zhōu , liú lí sè càn huá qīng wǎ ; fēng lái dì yuàn , hé jì xiāng piāo tài yè bō 。

lóng duì kǎn , cháo duì wō 。 jí dì duì dēng kē 。 bīng qīng duì yù rùn , dì lì duì rén hé 。 hán qín hǔ , róng jià é 。 qīng nǚ duì sù é 。 pò tóu zhū cǐ hù , zhé chǐ xiè kūn suō 。 liú kè jiǔ bēi yīng hèn shǎo , dòng rén shī jù bù xū duō 。 lǜ yě níng yān , dàn tīng cūn qián shuāng mù dí ; cāng jiāng jī xuě , wéi kàn tān shàng yī yú suō 。

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:笠翁对韵五歌拼音版、注音版  注音  注音词条  拼音  拼音词条