快好知 kuaihz订阅观点

 

谏太宗十思疏注音版原文带翻译注释

《谏太宗十思疏》是魏征于贞观十一年(637年)写给唐太宗的奏章,意在劝谏太宗居安思危,戒奢以俭,积其德义。以下是谏太宗十思疏注音版原文及翻译、注释,一起来看看吧。

太宗十思疏注音版原文

《 谏jiàn太tài宗zōng十shí思sī疏shū 》

唐táng · 魏wèi征zhēng

臣chén闻wén : 求qiú木mù之zhī长zhǎng者zhě , 必bì固gù其qí根gēn本běn ; 欲yù流liú之zhī远yuǎn者zhě , 必bì浚jùn其qí泉quán源yuán ; 思sī国guó之zhī安ān者zhě , 必bì积jī其qí德dé义yì 。 源yuán不bù深shēn而ér望wàng流liú之zhī远yuǎn , 根gēn不bù固gù而ér求qiú木mù之zhī长cháng , 德dé不bù厚hòu而ér思sī国guó之zhī理lǐ , 臣chén虽suī下xià愚yú , 知zhī其qí不bù可kě , 而ér况kuàng于yú明míng哲zhé乎hū ? 人rén君jūn当dāng神shén器qì之zhī重zhòng , 居jū域yù中zhōng之zhī大dà , 将jiāng崇chóng极jí天tiān之zhī峻jùn , 永yǒng保bǎo无wú疆jiāng之zhī休xiū 。 不bù念niàn居jū安ān思sī危wēi , 戒jiè奢shē以yǐ俭jiǎn , 德dé不bù处chù其qí厚hòu , 情qíng不bù胜shèng其qí欲yù , 斯sī亦yì伐fá根gēn以yǐ求qiú木mù茂mào , 塞sāi源yuán而ér欲yù流liú长cháng也yě 。

凡fán百bǎi元yuán首shǒu , 承chéng天tiān景jǐng命mìng , 莫mò不bù殷yīn忧yōu而ér道dào著zhù , 功gōng成chéng而ér德dé衰shuāi , 有yǒu善shàn始shǐ者zhě实shí繁fán , 能néng克kè终zhōng者zhě盖gài寡guǎ 。 岂qǐ其qí取qǔ之zhī易yì而ér守shǒu之zhī难nán乎hū ? 昔xī取qǔ之zhī而ér有yǒu余yú , 今jīn守shǒu之zhī而ér不bù足zú , 何hé也yě ? 夫fū在zài殷yīn忧yōu必bì竭jié诚chéng以yǐ待dài下xià , 既jì得dé志zhì则zé纵zòng情qíng以yǐ傲ào物wù ; 竭jié诚chéng则zé吴wú 、 越yuè为wéi一yī体tǐ , 傲ào物wù则zé骨gǔ肉ròu为wéi行xíng路lù 。 虽suī董dǒng之zhī以yǐ严yán刑xíng , 振zhèn之zhī以yǐ威wēi怒nù , 终zhōng苟gǒu免miǎn而ér不bù怀huái仁rén , 貌mào恭gōng而ér不bù心xīn服fú 。 怨yuàn不bù在zài大dà , 可kě畏wèi惟wéi人rén ; 载zài舟zhōu覆fù舟zhōu , 所suǒ宜yí深shēn慎shèn 。 奔bēn车chē朽xiǔ索suǒ , 其qí可kě忽hū乎hū ?

君jūn人rén者zhě , 诚chéng能néng见jiàn可kě欲yù , 则zé思sī知zhī足zú以yǐ自zì戒jiè ; 将jiāng有yǒu作zuò , 则zé思sī知zhī止zhǐ以yǐ安ān人rén ; 念niàn高gāo危wēi , 则zé思sī谦qiān冲chōng而ér自zì牧mù ; 惧jù满mǎn溢yì , 则zé思sī江jiāng海hǎi下xià百bǎi川chuān ; 乐lè盘pán游yóu , 则zé思sī三sān驱qū以yǐ为wéi度dù ; 忧yōu懈xiè怠dài , 则zé思sī慎shèn始shǐ而ér敬jìng终zhōng ; 虑lǜ壅yōng蔽bì , 则zé思sī虚xū心xīn以yǐ纳nà下xià ; 想xiǎng谗chán邪yé , 则zé思sī正zhèng身shēn以yǐ黜chù恶è ; 恩ēn所suǒ加jiā , 则zé思sī无wú因yīn喜xǐ以yǐ谬miù赏shǎng ; 罚fá所suǒ及jí , 则zé思sī无wú因yīn怒nù而ér滥làn刑xíng 。 总zǒng此cǐ十shí思sī , 弘hóng兹zī九jiǔ德dé , 简jiǎn能néng而ér任rèn之zhī , 择zé善shàn而ér从cóng之zhī , 则zé智zhì者zhě尽jìn其qí谋móu , 勇yǒng者zhě竭jié其qí力lì , 仁rén者zhě播bō其qí惠huì , 信xìn者zhě效xiào其qí忠zhōng ; 文wén武wǔ争zhēng驰chí , 在zài君jūn无wú事shì , 可kě以yǐ尽jìn豫yù游yóu之zhī乐lè , 可kě以yǐ养yǎng松sōng乔qiáo之zhī寿shòu , 鸣míng琴qín垂chuí拱gǒng , 不bù言yán而ér化huà 。 何hé必bì劳láo神shén苦kǔ思sī , 代dài下xià司sī职zhí , 役yì聪cōng明míng之zhī耳ěr目mù , 亏kuī无wú为wéi之zhī大dà道dào哉zāi ?

太宗十思疏文言文翻译

我听说:想要树木生长,一定要稳固它的根基;想要河水流得长远,一定要疏通它的源头;要使国家稳定,一定要积聚它的民心。源头不深却希望河水流得远长,根不稳固却要求树木长得高大,道德不深厚却想国家安定,臣虽然愚笨,(也)知道这是不可能的,何况(像陛下这样)明智的人呢?国君掌握帝位的重权,处在天地间最高的地位,(应该)推崇皇权的高峻,永保永无止境的美善,不居安思危,不戒除奢侈而行节俭,道德不能保持敦厚,性情不能克服欲望,这就像砍伐树木的根却要求树木茂盛,阻塞水的源头却希望水流得长远一样啊!

所有君主帝王,承受上天的重大使命,无不是在深深的忧虑中就治道显著,而一旦功成名就就道德衰退,开头做得好的实在很多,而能够坚持到底的却很少。难道夺取天下容易守住天下就难了吗?当初创业时,能力绰绰有余;现在守卫天下却力量不足,这是为什么呢?大凡在深重忧患当中必须竭尽诚意对待臣下,得志以后就放纵自己傲慢地对待一切人;竭尽诚意就能使吴和越这样敌对国家也能结成一体。越这样敌对国家也能结成一体。就是骨肉亲属也能行同陌路。虽然可以用严刑来监督他们,用声威震慑他们,但是结果大家只图苟且免除罪罚,却不感念(皇上的)仁德,表面上恭顺而不是内心里悦服。怨恨不在有多大,可怕的是人民;人民能拥戴皇帝,也能推翻他的统治,这是应当深切戒慎的。用腐朽的缰绳驾驭飞奔的马车,这样可以忽视不理吗?

这是为什么呢?如果真的能够做到一见到能引起(自己)喜好的东西,就想到该知足来警惕自己;将要兴建什么,就要想到适可而止来使百姓安定;想到帝位高高在上,就想到要谦虚并加强自我约束;害怕骄傲自满,就想到要像江海那样能够(处于)众多河流的下游;喜爱狩猎,就想到网三面留一面;担心意志松懈,就想到(做事)要慎始慎终;担心(言路)不通受蒙蔽,就想到虚心采纳臣下的意见;考虑到(朝中可能会出现)谗佞奸邪,就想到使自身端正(才能)罢黜奸邪,施加恩泽,就要考虑到不要因为一时高兴而奖赏不当;动用刑罚,就要想到不要因为一时发怒而滥用刑罚。总括这十思,扩大这九德的修养,选拔有才能的人而任用他们,挑选好的意见而听从它。那些有智慧的就会施展他们的全部才谋,勇敢的就会竭尽他们的威力,仁爱的就会广施他们的恩惠,诚信的就会报效他们的忠心,文臣武将都能(被)重用,君王大臣之间没有什么事情(烦心),可以尽享游玩的快乐,可以颐养像松、乔两位神仙的长寿。(皇上)垂衣拱手(不亲自处理政务),不必多说,老百姓就可以被教化,何必劳神苦思,事事过问代替百官的职务呢?劳损聪明的耳目,违背无为而治的方针呢!

太宗十思疏注释

1.长(zhǎng):生长。这里指长得好。

2.固其根本:使它的根本牢固。本,树根。

3.浚:疏通,挖深。

4.下愚:处于地位低见识浅的人。

5.明哲:聪明睿智(的人)。

6.当神器之重:处于皇帝的重要位置。神器,指帝位。古时认为“君权神授”,所以称帝位为“神器”。

7.域中:指天地之间。

8.休:美。这里指政权的平和美好。

9.凡百元首:所有的元首,泛指古代的帝王。

10.承天景命:承受了上天赋予的重大使命。景,大。

11.殷忧:深忧。

12.实:的确。

13.克终者盖寡:能够坚持到底的大概不多。克,能。盖,表推测语气。

14.傲物:傲视别人。物,这里指人。

15.吴越为一体:(只要彼此竭诚相待)虽然一在北方,一在南方,也能结成一家。吴,指北方;越,指南方。

16.骨肉为行路:亲骨肉之间也会变得像陌生人一样。骨肉,有血缘关系的人。行路,路人,比喻毫无关系的人。

17.董:督责。

18.振:通“震”,震慑。

19.苟免而不怀仁:(臣民)只求苟且免于刑罚而不怀念感激国君的仁德。

20.怨不在大:(臣民)对国君的怨恨不在大小。

21.可畏惟人:可怕的只是百姓。人,本应写作“民”,因避皇上李世民之名讳而写作“人”。

22.载舟覆舟:这里比喻百姓能拥戴皇帝,也能推翻他的统治。出自《荀子·王制》:“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。”

23.见可欲:见到能引起(自己)喜好的东西。出自《老子》第三章“不见可欲,使民心不乱”。下文的“知足”、“知止”(知道适可而止),出自《老子》第四十四章“知足不辱”,“知止不殆”。

24.将有所作:将要兴建某建筑物。作,兴作,建筑。

25.安人:安民,使百姓安宁。

26.念高危:想到帝位高高在上。危,高。

27.则思谦冲而自牧:就想到要谦虚并加强自我修养。冲,谦虚。牧,约束。

28.江海下而百川:江海处于众多河流的下游。下,居……之下。

29.盘游:打猎取乐。

30.三驱:据说古代圣贤之君在打猎布网时只拦住三面而有意网开一面,从而体现圣人的“好生之仁”。另一种解释为田猎活动以一年三次为度。

31.敬终:谨慎地把事情做完。

32.虑壅蔽:担心(言路)不通受蒙蔽。壅,堵塞。

33.想谗邪:考虑到(朝中可能会出现)谗佞奸邪。谗,说人坏话,造谣中伤。邪,不正派。

34.正身以黜(chù)恶:使自身端正(才能)罢黜奸邪。黜,排斥,罢免。

35.弘兹九德:弘扬这九种美德。九德,指忠、信、敬、刚、柔、和、固、贞、顺。

36.简:选拔。

37.效:献出。

38.松乔:赤松子和王子乔,古代传说中的仙人。

39.垂拱:垂衣拱手。比喻很轻易的天下就实现大治了。

40.无为:道家主张清静虚无,顺其自然。

你或许还想看:谏太宗十思疏原文翻译及赏析

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:太宗  太宗词条  注音  注音词条  注释  注释词条  原文  原文词条  翻译  翻译词条  
古文经典

 可楼记文言文翻译|赏析

文言文水居一室耳,高其左偏为楼(1)。楼可方丈(2),窗疏四辟(3)。其南则湖山,北则田舍,东则九陆(4),西则九龙峙焉(5)。楼成,高子登而望之曰(6):“可...(展开)