快好知 kuaihz订阅看过栏目大字版

 

 

墨池记拼音版注音版

墨池记注音版

 墨mò池chí记jì

 临lín川chuān之zhī城chéng东dōng , 有yǒu地dì隐yǐn然rán而ér高gāo , 以yǐ临lín于yú溪xī , 曰yuē新xīn城chéng 。 新xīn城chéng之zhī上shàng , 有yǒu池chí洼wā然rán而ér方fāng以yǐ长cháng , 曰yuē王wáng羲xī之zhī之zhī墨mò池chí者zhě , 荀xún伯bó子zi 《 临lín川chuān记jì 》 云yún也yě 。 羲xī之zhī尝cháng慕mù张zhāng芝zhī , 临lín池chí学xué书shū , 池chí水shuǐ尽jìn黑hēi , 此cǐ为wéi其qí故gù迹jì , 岂qǐ信xìn然rán邪xié ?

 方fāng羲xī之zhī之zhī不bù可kě强qiáng以yǐ仕shì , 而ér尝cháng极jí东dōng方fāng , 出chū沧cāng海hǎi , 以yǐ娱yú其qí意yì于yú山shān水shuǐ之zhī间jiān ; 岂qǐ有yǒu徜cháng徉yáng肆sì恣zì , 而ér又yòu尝cháng自zì休xiū于yú此cǐ邪xié ? 羲xī之zhī之zhī书shū晚wǎn乃nǎi善shàn , 则zé其qí所suǒ能néng , 盖gài亦yì以yǐ精jīng力lì自zì致zhì者zhě , 非fēi天tiān成chéng也yě 。 然rán后hòu世shì未wèi有yǒu能néng及jí者zhě , 岂qǐ其qí学xué不bù如rú彼bǐ邪xié ? 则zé学xué固gù岂qǐ可kě以yǐ少shǎo哉zāi , 况kuàng欲yù深shēn造zào道dào德dé者zhě邪xié ?

 墨mò池chí之zhī上shàng , 今jīn为wéi州zhōu学xué舍shè 。 教jiào授shòu王wáng君jūn盛shèng恐kǒng其qí不bù章zhāng也yě , 书shū ‘ 晋jìn王wáng右yòu军jūn墨mò池chí ’ 之zhī六liù字zì于yú楹yíng间jiān以yǐ揭jiē之zhī 。 又yòu告gào于yú巩gǒng曰yuē :“ 愿yuàn有yǒu记jì ”。 推tuī王wáng君jūn之zhī心xīn, 岂qǐ爱ài人rén之zhī善shàn , 虽suī一yī能néng不bù以yǐ废fèi , 而ér因yīn以yǐ及jí乎hū其qí迹jì邪xié ? 其qí亦yì欲yù推tuī其qí事shì以yǐ勉miǎn其qí学xué者zhě邪xié ? 夫fū人rén之zhī有yǒu一yī能néng而ér使shǐ后hòu人rén尚shàng之zhī如rú此cǐ , 况kuàng仁rén人rén庄zhuāng士shì之zhī遗yí风fēng余yú思sī被bèi于yú来lái世shì者zhě何hé如rú哉zāi !

 庆qìng历lì八bā年nián九jiǔ月yuè十shí二èr日rì , 曾zēng巩gǒng记jì 。

 

墨池记注音版

mò chí jì

墨池

lín chuān zhī chéng dōng , yǒu dì yǐn rán ér gāo , yǐ lín yú xī , yuē xīn chéng 。 xīn chéng zhī shàng , yǒu chí wā rán ér fāng yǐ cháng , yuē wáng xī zhī zhī mò chí zhě , xún bó zi 《 lín chuān jì 》 yún yě 。 xī zhī cháng mù zhāng zhī , lín chí xué shū , chí shuǐ jìn hēi , cǐ wéi qí gù jì , qǐ xìn rán xié ?

临川之城东,有地隐然而高,以临于溪,曰新城。新城之上,有池洼然而方以长,曰王羲之之墨池者,荀伯子《临川记》云也。羲之尝慕张芝,临池学书,池水尽黑,此为其故迹,岂信然邪?

fāng xī zhī zhī bù kě qiáng yǐ shì , ér cháng jí dōng fāng , chū cāng hǎi , yǐ yú qí yì yú shān shuǐ zhī jiān ; qǐ yǒu cháng yáng sì zì , ér yòu cháng zì xiū yú cǐ xié ? xī zhī zhī shū wǎn nǎi shàn , zé qí suǒ néng , gài yì yǐ jīng lì zì zhì zhě , fēi tiān chéng yě 。 rán hòu shì wèi yǒu néng jí zhě , qǐ qí xué bù rú bǐ xié ? zé xué gù qǐ kě yǐ shǎo zāi , kuàng yù shēn zào dào dé zhě xié ?

方羲之之不可强以仕,而尝极东方,出沧海,以娱其意于山水之间;岂有徜徉肆恣,而又尝自休于此邪?羲之之书晚乃善,则其所能,盖亦以精力自致者,非天成也。然后世未有能及者,岂其学不如彼邪?则学固岂可以少哉,况欲深造道德者邪?

mò chí zhī shàng , jīn wéi zhōu xué shè 。 jiào shòu wáng jūn shèng kǒng qí bù zhāng yě , shū ‘ jìn wáng yòu jūn mò chí ’ zhī liù zì yú yíng jiān yǐ jiē zhī 。 yòu gào yú gǒng yuē :“ yuàn yǒu jì ”。 tuī wáng jūn zhī xīn , qǐ ài rén zhī shàn , suī yī néng bù yǐ fèi , ér yīn yǐ jí hū qí jì xié ? qí yì yù tuī qí shì yǐ miǎn qí xué zhě xié ? fū rén zhī yǒu yī néng ér shǐ hòu rén shàng zhī rú cǐ , kuàng rén rén zhuāng shì zhī yí fēng yú sī bèi yú lái shì zhě hé rú zāi !

墨池之上,今为州学舍。教授王君盛恐其不章也,书‘晋王右军墨池’之六字于楹间以揭之。又告于巩曰:“愿有记”。推王君之心,岂爱人之善,虽一能不以废,而因以及乎其迹邪?其亦欲推其事以勉其学者邪?夫人之有一能而使后人尚之如此,况仁人庄士之遗风余思被于来世者何如哉!

qìng lì bā nián jiǔ yuè shí èr rì , zēng gǒng jì 。

庆历八年九月十二日,曾巩记。

墨池记原文翻译

临川郡城的东面,有一块地微微高起,并且靠近溪流,叫做新城。新城上面,有个池子低洼呈长方形,说是王羲之的墨池,这是荀伯子《临川记》里说的。

羲之曾经仰慕张芝“临池学书,池水尽黑”的精神,(现在说)这是羲之的(墨池)遗址,难道是真的吗?当羲之不愿勉强做官时,曾经游遍东方,出游东海,在山水之间使他的心情快乐。莫非他在尽情游览时,曾在这里停留过?羲之的书法,到晚年才特别好。那么他能达到这步,大概也是靠他自己的精神和毅力取得的,并不是天生的。但是后代没有能够赶上他的人,是不是后人学习下的功夫不如他呢?那么学习的功夫难道可以少下吗?何况想在道德修养上深造的人呢?

墨池的旁边,现在是抚州州学的校舍,教授王盛先生担心墨池不能出名,写了“晋王右军墨池”六个字挂在屋前两柱之间,又请求我说:“希望有一篇(墨池)记。”推测王先生的用心,是不是喜爱别人的优点,即使是一技之长也不让它埋没,因而推广到王羲之的遗迹呢?莫非也想推广王羲之的事迹来勉励那些学员吧?一个人有一技之长,就能使后人像这样尊重他;何况那些品德高尚、行为端庄的人,遗留下来令人思慕的美好风范,对于后世的影响那就更不用说了!

庆历八年九月十二日,曾巩作记。

推荐阅读:墨池记原文翻译、注释、赏析

搜索建议:墨池记拼音版注音版  墨池  墨池词条  注音  注音词条  拼音  拼音词条