快好知 kuaihz订阅看过栏目大字版

 

 

祭鳄鱼文注音版

鳄鱼文注音版

 祭jì鳄è鱼yú文wén

 维wéi年nián月yuè日rì , 潮cháo州zhōu刺cì史shǐ韩hán愈yù使shǐ军jūn事shì衙yá推tuī秦qín济jì , 以yǐ羊yáng一yī 、 猪zhū一yī , 投tóu恶è溪xī之zhī潭tán水shuǐ , 以yǐ与yǔ鳄è鱼yú食shí , 而ér告gào之zhī曰yuē :

 昔xī先xiān王wáng既jì有yǒu天tiān下xià , 列liè山shān泽zé , 罔wǎng绳shéng擉chuò刃rèn , 以yǐ除chú虫chóng蛇shé恶è物wù为wèi民mín害hài者zhě , 驱qū而ér出chū之zhī四sì海hǎi之zhī外wài 。 及jí后hòu王wáng德dé薄báo , 不bù能néng远yuǎn有yǒu , 则zé江jiāng汉hàn之zhī间jiān , 尚shàng皆jiē弃qì之zhī以yǐ与yǔ蛮mán 、 夷yí 、 楚chǔ 、 越yuè ; 况kuàng潮cháo岭lǐng海hǎi之zhī间jiān , 去qù京jīng师shī万wàn里lǐ哉zāi ! 鳄è鱼yú之zhī涵hán淹yān卵luǎn育yù于yú此cǐ , 亦yì固gù其qí所suǒ 。 今jīn天tiān子zǐ嗣sì唐táng位wèi , 神shén圣shèng慈cí武wǔ , 四sì海hǎi之zhī外wài , 六liù合hé之zhī内nèi , 皆jiē抚fǔ而ér有yǒu之zhī ; 况kuàng禹yǔ迹jì所suǒ揜yǎn , 扬yáng州zhōu之zhī近jìn地dì , 刺cì史shǐ 、 县xiàn令lìng之zhī所suǒ治zhì , 出chū贡gòng赋fù以yǐ供gōng天tiān地dì宗zōng庙miào百bǎi神shén之zhī祀sì之zhī壤rǎng者zhě哉zāi ? 鳄è鱼yú其qí不bù可kě与yǔ刺cì史shǐ杂zá处chù此cǐ土tǔ也yě 。

 刺cì史shǐ受shòu天tiān子zǐ命mìng , 守shǒu此cǐ土tǔ , 治zhì此cǐ民mín , 而ér鳄è鱼yú睅hàn然rán不bù安ān溪xī潭tán , 据jù处chù食shí民mín畜chù 、 熊xióng 、 豕shǐ 、 鹿lù 、 獐zhāng , 以yǐ肥féi其qí身shēn , 以yǐ种zhǒng其qí子zǐ孙sūn ; 与yǔ刺cì史shǐ亢kàng拒jù , 争zhēng为wéi长cháng雄xióng ; 刺cì史shǐ虽suī驽nú弱ruò , 亦yì安ān肯kěn为wéi鳄è鱼yú低dī首shǒu下xià心xīn , 伈xǐn伈xǐn睍xiàn睍xiàn , 为wèi民mín吏lì羞xiū , 以yǐ偷tōu活huó于yú此cǐ邪xié ! 且qiě承chéng天tiān子zǐ命mìng以yǐ来lái为wéi吏lì , 固gù其qí势shì不bù得de不bù与yǔ鳄è鱼yú辨biàn 。

 鳄è鱼yú有yǒu知zhī , 其qí听tīng刺cì史shǐ言yán : 潮cháo之zhī州zhōu , 大dà海hǎi在zài其qí南nán , 鲸jīng 、 鹏péng之zhī大dà , 虾xiā 、 蟹xiè之zhī细xì , 无wú不bù归guī容róng , 以yǐ生shēng以yǐ食shí , 鳄è鱼yú朝cháo发fā而ér夕xī至zhì也yě 。 今jīn与yǔ鳄è鱼yú约yuē : 尽jìn三sān日rì , 其qí率lǜ丑chǒu类lèi南nán徙xǐ于yú海hǎi , 以yǐ避bì天tiān子zǐ之zhī命mìng吏lì ; 三sān日rì不bù能néng , 至zhì五wǔ日rì ; 五wǔ日rì不bù能néng , 至zhì七qī日rì ; 七qī日rì不bù能néng , 是shì终zhōng不bù肯kěn徙xǐ也yě 。 是shì不bù有yǒu刺cì史shǐ 、 听tīng从cóng其qí言yán也yě ; 不bù然rán , 则zé是shì鳄è鱼yú冥míng顽wán不bù灵líng , 刺cì史shǐ虽suī有yǒu言yán , 不bù闻wén不bù知zhī也yě 。 夫fū傲ào天tiān子zǐ之zhī命mìng吏lì , 不bù听tīng其qí言yán , 不bù徙xǐ以yǐ避bì之zhī , 与yǔ冥míng顽wán不bù灵líng而ér为wèi民mín物wù害hài者zhě , 皆jiē可kě杀shā 。 刺cì史shǐ则zé选xuǎn材cái技jì吏lì民mín , 操cāo强qiáng弓gōng毒dú矢shǐ , 以yǐ与yǔ鳄è鱼yú从cóng事shì , 必bì尽jìn杀shā乃nǎi止zhǐ 。 其qí无wú悔huǐ !

鳄鱼拼音

jì è yú wén

鳄鱼

wéi nián yuè rì , cháo zhōu cì shǐ hán yù shǐ jūn shì yá tuī qín jì , yǐ yáng yī 、 zhū yī , tóu è xī zhī tán shuǐ , yǐ yǔ è yú shí , ér gào zhī yuē :

维年月日,潮州刺史韩愈使军事衙推秦济,以羊一、猪一,投恶溪之潭水,以与鳄鱼食,而告之曰:

xī xiān wáng jì yǒu tiān xià , liè shān zé , wǎng shéng chuò rèn , yǐ chú chóng shé è wù wèi mín hài zhě , qū ér chū zhī sì hǎi zhī wài 。 jí hòu wáng dé báo , bù néng yuǎn yǒu , zé jiāng hàn zhī jiān , shàng jiē qì zhī yǐ yǔ mán 、 yí 、 chǔ 、 yuè ; kuàng cháo lǐng hǎi zhī jiān , qù jīng shī wàn lǐ zāi ! è yú zhī hán yān luǎn yù yú cǐ , yì gù qí suǒ 。 jīn tiān zǐ sì táng wèi , shén shèng cí wǔ , sì hǎi zhī wài , liù hé zhī nèi , jiē fǔ ér yǒu zhī ; kuàng yǔ jì suǒ yǎn , yáng zhōu zhī jìn dì , cì shǐ 、 xiàn lìng zhī suǒ zhì , chū gòng fù yǐ gōng tiān dì zōng miào bǎi shén zhī sì zhī rǎng zhě zāi ? è yú qí bù kě yǔ cì shǐ zá chù cǐ tǔ yě 。

昔先王既有天下,列山泽,罔绳擉刃,以除虫蛇恶物为民害者,驱而出之四海之外。及后王德薄,不能远有,则江汉之间,尚皆弃之以与蛮、夷、楚、越;况潮岭海之间,去京师万里哉!鳄鱼之涵淹卵育于此,亦固其所。今天子嗣唐位,神圣慈武,四海之外,六合之内,皆抚而有之;况禹迹所揜,扬州之近地,刺史、县令之所治,出贡赋以供天地宗庙百神之祀之壤者哉?鳄鱼其不可与刺史杂处此土也。

cì shǐ shòu tiān zǐ mìng , shǒu cǐ tǔ , zhì cǐ mín , ér è yú hàn rán bù ān xī tán , jù chù shí mín chù 、 xióng 、 shǐ 、 lù 、 zhāng , yǐ féi qí shēn , yǐ zhǒng qí zǐ sūn ; yǔ cì shǐ kàng jù , zhēng wéi cháng xióng ; cì shǐ suī nú ruò , yì ān kěn wéi è yú dī shǒu xià xīn , xǐn xǐn xiàn xiàn , wèi mín lì xiū , yǐ tōu huó yú cǐ xié ! qiě chéng tiān zǐ mìng yǐ lái wéi lì , gù qí shì bù de bù yǔ è yú biàn 。

刺史受天子命,守此土,治此民,而鳄鱼睅然不安溪潭,据处食民畜、熊、豕、鹿、獐,以肥其身,以种其子孙;与刺史亢拒,争为长雄;刺史虽驽弱,亦安肯为鳄鱼低首下心,伈伈睍睍,为民吏羞,以偷活于此邪!且承天子命以来为吏,固其势不得不与鳄鱼辨。

è yú yǒu zhī , qí tīng cì shǐ yán : cháo zhī zhōu , dà hǎi zài qí nán , jīng 、 péng zhī dà , xiā 、 xiè zhī xì , wú bù guī róng , yǐ shēng yǐ shí , è yú cháo fā ér xī zhì yě 。 jīn yǔ è yú yuē : jìn sān rì , qí lǜ chǒu lèi nán xǐ yú hǎi , yǐ bì tiān zǐ zhī mìng lì ; sān rì bù néng , zhì wǔ rì ; wǔ rì bù néng , zhì qī rì ; qī rì bù néng , shì zhōng bù kěn xǐ yě 。 shì bù yǒu cì shǐ 、 tīng cóng qí yán yě ; bù rán , zé shì è yú míng wán bù líng , cì shǐ suī yǒu yán , bù wén bù zhī yě 。 fū ào tiān zǐ zhī mìng lì , bù tīng qí yán , bù xǐ yǐ bì zhī , yǔ míng wán bù líng ér wèi mín wù hài zhě , jiē kě shā 。 cì shǐ zé xuǎn cái jì lì mín , cāo qiáng gōng dú shǐ , yǐ yǔ è yú cóng shì , bì jìn shā nǎi zhǐ 。 qí wú huǐ !

鳄鱼有知,其听刺史言:潮之州,大海在其南,鲸、鹏之大,虾、蟹之细,无不归容,以生以食,鳄鱼朝发而夕至也。今与鳄鱼约:尽三日,其率丑类南徙于海,以避天子之命吏;三日不能,至五日;五日不能,至七日;七日不能,是终不肯徙也。是不有刺史、听从其言也;不然,则是鳄鱼冥顽不灵,刺史虽有言,不闻不知也。夫傲天子之命吏,不听其言,不徙以避之,与冥顽不灵而为民物害者,皆可杀。刺史则选材技吏民,操强弓毒矢,以与鳄鱼从事,必尽杀乃止。其无悔!

》》点击阅读:祭鳄鱼文翻译、注释、赏析

搜索建议:祭鳄鱼文注音版  鳄鱼  鳄鱼词条  注音  注音词条  祭鳄鱼文注音版词条