快好知 kuaihz订阅看过栏目大字版

 

 

聊斋志异·某公拼音版、注音版

文言文之家为您整理聊斋志异·某公拼音版、聊斋志异·某公注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·某公注音版

《 某mǒu公gōng 》

 陕shǎn右yòu某mǒu公gōng , 辛xīn丑chǒu进jìn士shì , 能néng记jì前qián身shēn 。 尝cháng言yán前qián生shēng为wéi士shì人rén , 中zhōng年nián而ér死sǐ 。 死sǐ后hòu见jiàn冥míng王wáng判pàn事shì , 鼎dǐng铛chēng油yóu镬huò , 一yī如rú世shì传chuán 。 殿diàn东dōng隅yú , 设shè数shù架jià , 上shàng搭dā猪zhū羊yáng犬quǎn马mǎ诸zhū皮pí 。 簿bù吏lì呼hū名míng , 或huò罚fá作zuò马mǎ , 或huò罚fá作zuò猪zhū ; 皆jiē裸luǒ之zhī , 于yú架jià上shàng取qǔ皮pí被bèi之zhī 。 俄é至zhì公gōng , 闻wén冥míng王wáng曰yuē :“ 是shì宜yí作zuò羊yáng 。” 鬼guǐ取qǔ一yī白bái羊yáng皮pí来lái , 捺nà覆fù公gōng体tǐ 。 吏lì白bái :“ 是shì曾céng拯zhěng一yī人rén死sǐ。” 王wáng检jiǎn籍jí覆fù视shì , 示shì曰yuē :“ 免miǎn之zhī 。 恶è虽suī多duō , 此cǐ善shàn可kě赎shú 。” 鬼guǐ又yòu褫chǐ其qí毛máo革gé 。 革gé已yǐ粘zhān体tǐ , 不bù可kě复fù动dòng 。 两liǎng鬼guǐ捉zhuō臂bì按àn胸xiōng , 力lì脱tuō之zhī , 痛tòng苦kǔ不bù可kě名míng状zhuàng ; 皮pí片piàn片piàn断duàn裂liè , 不bù得de尽jìn净jìng 。 既jì脱tuō , 近jìn肩jiān处chù犹yóu粘zhān羊yáng皮pí大dà如rú掌zhǎng 。 公gōng既jì生shēng , 背bèi上shàng有yǒu羊yáng毛máo丛cóng生shēng , 剪jiǎn去qù复fù出chū 。

聊斋志异·某公拼音

《 mǒu gōng 》

shǎn yòu mǒu gōng , xīn chǒu jìn shì , néng jì qián shēn 。 cháng yán qián shēng wéi shì rén , zhōng nián ér sǐ 。 sǐ hòu jiàn míng wáng pàn shì , dǐng chēng yóu huò , yī rú shì chuán 。 diàn dōng yú , shè shù jià , shàng dā zhū yáng quǎn mǎ zhū pí 。 bù lì hū míng , huò fá zuò mǎ , huò fá zuò zhū ; jiē luǒ zhī , yú jià shàng qǔ pí bèi zhī 。 é zhì gōng , wén míng wáng yuē :“ shì yí zuò yáng 。” guǐ qǔ yī bái yáng pí lái , nà fù gōng tǐ 。 lì bái :“ shì céng zhěng yī rén sǐ 。” wáng jiǎn jí fù shì , shì yuē :“ miǎn zhī 。 è suī duō , cǐ shàn kě shú 。” guǐ yòu chǐ qí máo gé 。 gé yǐ zhān tǐ , bù kě fù dòng 。 liǎng guǐ zhuō bì àn xiōng , lì tuō zhī , tòng kǔ bù kě míng zhuàng ; pí piàn piàn duàn liè , bù de jìn jìng 。 jì tuō , jìn jiān chù yóu zhān yáng pí dà rú zhǎng 。 gōng jì shēng , bèi shàng yǒu yáng máo cóng shēng , jiǎn qù fù chū 。

为您推荐:聊斋志异某公文言文翻译

搜索建议:聊斋志异·某公拼音版、注音版  聊斋志异  聊斋志异词条  注音  注音词条  拼音  拼音词条